Hengelsportvereniging

  De Kruisweel

 
     
  HomeAlgemeenBestuurLidmaatschapContactWedstrijdenJeugdLinksnieuwsbrief  
 

 

Definitieve versie 12 december 2013.

1

SAMEN (verder) VISSEN.

Rien Luijks, oktober/december 2013. Definitieve versie 12 december 2013.

2

Inleiding

Op veel bestuursvergaderingen worden vaak alleen die zaken besproken waarmee men de weken daarvoor is geconfronteerd. Men is veelal bezig te reageren op allerlei ontwikkelingen die zich voordoen en veel bestuurders hebben het idee voortdurend brandjes te blussen. Toch wordt van de bestuurders gevraagd vooruit te kijken en standpunten te bepalen die de toekomst van de vereniging aangaan. De omgeving van de sportvereniging wordt namelijk steeds complexer. Gemeenten willen bijvoorbeeld steeds vaker accommodaties privatiseren, er valt de laatste jaren een enorme toename van wet-en regelgeving te bespeuren, bv. flexwet, milieuwetgeving, hygiŽnecode etc. Ook zien veel verenigingen hun jeugdleden massaal vertrekken en veel verenigingen zouden er best vrijwilligers bij willen.

Om op allerlei ontwikkelingen te kunnen inspelen zullen verenigingen kennis hiervan moeten nemen en op basis van deze kennis beslissingen nemen met betrekking tot hun toekomst. Toch zijn maar weinig verenigingen systematisch met hun toekomst bezig. Hiervoor is het opstellen van een beleidsplan noodzakelijk. Het schrijven van dit plan is niet een eenmalige bezigheid, maar een dergelijk plan moet regelmatig worden bijgesteld en aangepast worden aan nieuwe ontwikkelingen. Beleidsplannen worden geschreven voor een bepaalde periode. Zo zijn er plannen voor de middellange termijn tot 5 jaar vooruit en ook voor langere termijn.

Ook bij HSV De Kruisweel wordt beleid gemaakt en vaak gebeurt dit adhoc op bestuursvergaderingen. Dit geschiedt dus niet gestructureerd. Het gebeurt in vergaderingen, waarbij de secretaris de agenda opstelt. Zo wordt er onder meer gesproken over wedstrijden, jeugd, accommodaties zoals haventje en hanengevecht, streekplannen inclusief visstoepen, activiteiten zoals bingo en prijsuitreiking, communicatie zoals website en nog veel meer zaken. Dit gebeurt op basis van een taakverdeling die is opgenomen op www. dekruisweel.nl. Het beleid wordt dus door de bestuurders ter plaatse gemaakt en niet aan het papier toevertrouwd, anders dan via notulen van de bestuursvergaderingen. Het zit dus vooral in het hoofd van de bestuurders.

De vereniging kent sterke en zwakke punten. Om beleid te kunnen formuleren moeten we de doelstelling en missie erbij halen. Om de continuÔteit voor de toekomst te waarborgen worden deze zaken nu op papier gezet. Het is de bedoeling dat beleid wordt neergezet voor de periode 2014 tot 2019, dus voor de middellange termijn.

Doelstelling en missie.

Als doelstelling van de vereniging HSV De Kruisweel staat in onze statuten:

1. Bevordering hengelsport als sportieve recreatie

2. Belangenbehartiging voor de leden van de vereniging en de jeugd in het bijzonder

3. Het beschermen van de visstand in de omgeving.

In dit plan gaan we kijken hoe we deze doelstellingen willen bereiken. Wat voor middelen moeten we daarvoor inzetten, niet alleen financieel, maar ook bijvoorbeeld vrijwilligers.

En wanneer willen we dat dan bereiken? Het gaat om het tijdstip dat de doelstellingen moeten zijn gerealiseerd. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met prioriteiten. Vaak is het zo dat soms bepaalde doelstellingen moeten zijn gerealiseerd om andere te kunnen bereiken. Als een vereniging veel nevenactiviteiten wil organiseren dan zal men eerst voldoende vrijwilligers moeten hebben. Wanneer die er niet zijn dan zal eerst dit probleem moeten worden opgelost. Daarnaast is het onmogelijk om alles ineens op te lossen. Het is daarom Definitieve versie 12 december 2013.

3

noodzakelijk om in een beleidsplan duidelijk aan te geven welke zaken de vereniging eerst wil aanpakken.

Missie

Onze verenging wil een recreatieve vereniging zijn met een sportief karakter met veel aandacht voor de jeugd.

Waarom een beleidsplan

Het is belangrijk om actief met de toekomst bezig te zijn. Alleen dan kan worden voorkomen dat men achter de feiten aanloopt. Verder is het belangrijk dat in het plan de verschillende aandachtsgebieden worden benoemd, zoals jeugd, vrijwilligers en accommodatie en dat deze in relatie met elkaar worden gebracht. Het opstellen van een plan heeft de volgende voordelen:

 Keuzes kunnen worden gemaakt op basis van het plan, met andere woorden, veel discussie kan worden voorkomen omdat de beslissingen voortkomen uit het plan.

 De te maken keuzes kunnen beter worden onderbouwd.

 Een beleidsplan is een communicatie sturingsmiddel. Het maakt duidelijk naar de leden en anderen wat je wilt.

 Het bepaalt de vorm van de organisatie. Als er bijvoorbeeld uit het plan komt dat er een tekort is aan vrijwilligers, kan in de structuur een vrijwilligerscoŲrdinator of commissie worden opgenomen.

 Het geeft richtlijnen voor onder andere beleid op gebied van financiŽn, jeugd, vrijwilligers, accommodatie etc.

Definitieve versie 12 december 2013.

4

EXTERNE EN INTERNE ANALYSE STERKE EN ZWAKKE PUNTEN VERENIGING.

Extern:

STERK

Public Relations: de vereniging is sterk in het netwerken om mogelijkheden zoals visplaatsen voor elkaar te krijgen. De vereniging staat midden in de samenleving, is ambitieus en heeft contacten en binding met inwoners, gemeente, waterschap, provincie, natuurbeheerders, Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland. Ook is er deelname aan gebiedsontwikkeling in de werkgroep Cruyslandse kreken en is er vandaar uit ook goed contact met de Dorpsraad Kruisland. De vereniging staat open voor veranderingen. Zo werd naast de website een facebook account geopend en werd de Vispas online module gepresenteerd, waardoor het aanvragen van de vispas wordt vergemakkelijkt. Het imago naar buiten toe is goed, onze vereniging staat in zijn algemeenheid bekend als actief en dynamisch. Naar buiten toe staan ook onze jeugdactiviteiten en jeugdafdeling goed bekend. Zo worden vislessen op school gegeven. De profilering in de pers is goed te noemen, we weten de wegen naar de bladen en komen met enige regelmaat in de krant middels free publicity.

Sponsoring: Er zijn enkele bedrijven die prijzen schenken voor prijsuitreiking en bingo.

ZWAK

Netwerken: de contacten naar buiten toe worden in het bestuur veelal verzorgd door 1 persoon, namelijk de voorzitter. Dit maakt het kwetsbaar richting toekomst.

Public Relations: ook de perscontacten gaan vaak via 1 of 2 perso(o)n(en). Daarbij geldt ook dat dit kwetsbaar is. De vereniging is Koninklijk Erkend in 1974. Naar buiten toe doen we daar niets meer mee omdat deze titel niet in de naam in de statuten is opgenomen.

Toegankelijkheid viswateren: over het algemeen is het viswater in en rondom Kruisland beperkt toegankelijk. Het dorp Kruisland kent geen of nauwelijks viswater. Het bestuur heeft de ambitie voor de toekomst om eraan mee te gaan werken om viswater in de kern te gaan realiseren. Het dorp Kruisland heeft geen visvijver of iets dergelijks en de vereniging heeft geen eigen clubhuis.

Sponsoring: het aantal bedrijven wat sponsort neemt af.

Intern: (binnen vereniging)

STERK

Leden: Er is een groeiend ledenbestand door benutting van diverse bronnen, zoals samenwerking met hengelsport Peory in Steenbergen, de introductie van de Vispasonline module en het kunnen afhalen van vispassen aan huis. De ledenadministratie is op orde. Jeugd: 20% van onze leden bestaat uit jeugdleden. Voor deze groep worden activiteiten gehouden zoals cursussen, wedstrijden etc. Wij hebben goede jeugdbegeleiders met veel kennis en voldoende vrijwilligers om te helpen. In 2013 werd de vereniging bij Sportvisserij Zuidwest Nederland de jeugdvereniging van het jaar 2012. Definitieve versie 12 december 2013.

5

Vrijwilligers: Als er activiteiten zijn waarbij vrijwilligers nodig zijn, dan zal het bestuur nooit tevergeefs een beroep doen op die vrijwilligers. We hebben dus voldoende vrijwilligers bij de diverse projecten.

Bestuur: het bestuur bestaat uit leden met veel ervaring. Ieder binnen het bestuur heeft zijn eigen portefeuille. Zie ook de taakverdeling op www.dekruisweel.nl. Het bestuur is goed bezet met 8 leden.

Activiteiten: de vereniging kent een groot activiteitenaanbod tegen een goede prijs. Zo worden er jaarlijks ruim 20 wedstrijden georganiseerd voor de senioren en is er voor de jeugd een uitgebreid programma. Naast wedstrijden zijn er ook verenigingsactiviteiten zoals de prijsuitreiking, bingoís en afgelopen jaar een fietstocht. De deelname aan de activiteiten is over het algemeen goed te noemen. Sinds 2013 valt het 55+ vissen in Kruisland onder de vereniging.

FinanciŽn: De financiŽn van de vereniging zijn goed op orde en de ledenadministratie wordt per dag bijgewerkt via Ledenonline van Sportvisserij Nederland. De vereniging ontvangt subsidie voor jeugdactiviteiten van Sportvisserij Zuidwest Nederland en geen subsidie van de gemeente. De administratie wordt via een Excel programma bijgehouden. De contributie is vergeleken met andere verenigingen aan de lage tot gemiddelde kant. De balans activiteiten versus contributie is goed te noemen.

Communicatiemiddelen: ongeveer de helft van de leden ontvangt het verenigingsnieuws via Email. Van de andere helft is geen e-mailadres bekend en deze krijgt het nieuws via een fysieke nieuwsbrief die door een bestuurslid wordt thuisbezorgd. Ook facebook heeft elke week het meest recente nieuws. De website wordt goed bezocht.

Accommodatie: de vereniging kent een 3-tal eigen accommodaties te weten onze aanlegplaats voor roeiboten aan de Beek/Baak, het pacours aan het Bovensas en Visstek ít Haantje in de Brugweg in Kruisland.

Onderhoud accommodaties: de terreinen aan het Bovensas, ít haventje en ít Haantje worden regelmatig gemaaid waardoor deze goed toegankelijk blijven. Waar nodig wordt er ook gecontroleerd op onvolkomenheden.

Controle: door de vereniging wordt in de omgeving gecontroleerd op het hebben van de Vispas.

Betrokkenheid leden: zowel in de dagelijkse gang van zaken als in de algemene ledenvergadering is er een grote betrokkenheid van de leden. Er is een gevoel van samenhorigheid binnen de vereniging.

Visuitzetten: de vereniging heeft geen eigen viswater waardoor dit niet hoeft. Wel is aangedrongen bij Sportvisserij Zuidwest Nederland om in de toekomst karper uit te zetten op de Cruyslandse kreken. We streven naar een gezonde visstand maar zijn daarbij afhankelijk van SZWN.

ZWAK

Leden: via de Vispasonline module geeft gemiddeld 1 op 3 nieuwe leden een automatische incasso af. Twee van de 3 leden betalen contant of via acceptgiro. Een groot aantal leden is lid vanwege de Vispas en is geen echt verenigingslid. Die leden zijn verder onbekend. Er is geen beleid voor leden die de Vispas niet afhalen.

Jeugd: van alle jeugdleden neemt slechts ongeveer de helft deel aan activiteiten die door onze jeugdbegeleiders worden georganiseerd. Ook stroomt er te weinig jeugd door naar de senioren.

Vrijwilligers: waarschijnlijk neemt het aantal vrijwilligers in de toekomst af door vergrijzing.

Bestuur: Het bestuur vergrijst en de functie van voorzitter en secretaris worden door 1 persoon uitgeoefend, wat de vereniging kwetsbaar maakt. De vereniging kent geen Definitieve versie 12 december 2013.

6

commissies, uitgezonderd jeugd en kascommissie, waardoor de continuÔteit niet echt gewaarborgd wordt. Het bestuur werkt voor een deel routinematig. Veel werkzaamheden gebeuren door 1 persoon, zoals de website, controle van de sportvissers, maaiwerkzaamheden, website, waardoor de vereniging kwetsbaar is.

Activiteiten: door vergrijzing neemt het aantal leden wat meedoet aan activiteiten bij de senioren af, er komen nauwelijks nieuwe actieve leden bij. Op het zoete is het deelnemersaantal nog acceptabel, op het buitenwater is dit teruggelopen. Ook de deelname aan de losse wedstrijden is niet groot te noemen. Wel is het zoute vissen nieuw leven ingeblazen door aan de kust te gaan vissen. Het 55+ vissen is nog niet voor ieder lid toegankelijk en er zijn onvoldoende activiteiten voor 50+ers.

Communicatiemiddelen: het verzenden van nieuwsbrieven e.d. is gemakkelijker en goedkoper via email. Er zijn nog te weinig e-mailadressen bekend. Facebook wordt nog onvoldoende bezocht.

Accommodatie: het aantal van de oever bereikbare visstekken is nog ontoereikend en moet worden uitgebreid. Het huurcontract voor het haventje richting toekomst is ongewis omdat het onroerend goed aan de Kruislandsedijk 34 nog te koop staat. Het eigen parcours Bovensas is in slechte staat en slechts beperkt toegankelijk.

Onderhoud accommodaties: het maaien gebeurt door 1 persoon waardoor we kwetsbaar zijn. Ook de controle op het haventje gebeurt door 1 of 2 personen, waardoor dit ook kwetsbaar is.

Controle Sportvissers: er is slechts 1 bestuurslid in het bezit van de cursus "Controle Sportvisserij", waardoor er gecontroleerd mag worden.

FinanciŽn: de subsidie van SZWN is niet permanent en van de gemeente is nog nimmer subsidie ontvangen. De gemeente beziet de hengelsport wel serieus maar erkent deze tot op heden niet als echte sport. De kortingen die worden verleend op de contributie aan 14-18 en dames zijn niet meer van deze tijd. Er is geen duidelijk functiescheiding tussen het uitvoeren van betalingen en rekeningbeheer.

Gedrag sportvissers: helaas laten sportvissers nogal eens wat rommel achter wat niet gewenst is. Ook is er soms overlast met tentjes etc. Hiervoor is meer controle nodig.

Visuitzetten: de vereniging heeft geen eigen viswater waardoor dit niet hoeft. Wel is aangedrongen bij Sportvisserij Zuidwest Nederland om in de toekomst karper uit te zetten op de Cruyslandse kreken. We streven naar een gezonde visstand maar zijn daarbij afhankelijk van SZWN

Website: Deze bestaat al enige tijd in de huidige vorm en is aan actualisering/verbetering toe. Definitieve versie 12 december 2013.

7

DOELSTELLINGEN VOOR DE TOEKOMST

Inleiding:

Centraal in een beleidsplan staan doelstellingen die HSV De Kruisweel nastreeft. Deze doelstellingen moet SMART geformuleerd worden. Dit staat voor:

 Specifiek. Formuleer geen algemene of ruime doelstellingen. Bijvoorbeeld de doelstelling: "De vereniging streeft naar een groei van het aantal leden" is veel te algemeen. Formuleer duidelijk binnen welke groepen men meer leden wil.

 Meetbaar. Noem bij de hierboven genoemde doelstelling een aantal. Dan kan men vaststellen in hoeverre deze doelstelling gehaald.

 Acceptabel. Formuleer doelstellingen die breed binnen de vereniging worden gedragen.

 Realistisch. Jaag geen doelstellingen na die niet haalbaar zijn.

 Tijdgebonden. Doelstellingen moeten altijd in een bepaalde periode gerealiseerd worden. Wanneer er geen duidelijk tijdstip wordt aangegeven loopt men het risico dat allerlei acties om te komen tot realisatie voor zich uitgeschoven worden.

Doelstellingen kunnen meestal niet allemaal tegelijkertijd worden uitgevoerd. Daarom moeten prioriteiten worden gesteld. Verder zijn bepaalde doelstellingen vaak een voorwaarde om andere doelstellingen te kunnen realiseren. Een vereniging die bijvoorbeeld een vrijwilligerstekort heeft en meer activiteiten wil organiseren, zal eerst voldoende vrijwilligers moeten zien te krijgen.

Om doelstellingen te realiseren moeten deze vertaald worden in actiepunten. Dit zijn de concrete handelingen die men gaat ondernemen om de doelstellingen te realiseren.

Doelstelling 1: Het bestuur draagt zorg dat er minimaal 2 bestuursleden meedoen in de externe contacten naar buiten toe om te kunnen gaan netwerken voor de vereniging.

Activiteit: het verdelen van taken in het bestuur.

Implementatiedatum: 1-7-2015.

Doelstelling 2: Het bestuur onderzoekt of herinvoering van het predicaat Koninklijk Erkende vereniging gewenst en mogelijk is. De public relations gaat over meerdere personen; via 2 of 3 bestuursleden.

Activiteit: Koninklijke erkenning regelen en PR via taakverdeling bestuur regelen.

Implementatiedatum: 1-7-2015.

Actie: Koninklijke erkenning is juridisch niet her in te voeren.

Doelstelling 3: Het bestuur streeft naar uitbreiding van het aantal toegankelijke visplaatsen door de aanleg van visstoepen aan de Tuimelaarsekreek/Beek/Kruisbeek/Baak en de Rode Weel.

Activiteit: Dit door deelname aan de projectgroep Cruyslandse kreken. Er wordt gestreefd naar uitbreiding op 6 plaatsen

Implementatiedatum: 1-7-2015.

Actie: is een doorlopend proces waaraan wordt gewerkt. Definitieve versie 12 december 2013.

8

Doelstelling 4: De vereniging gaat stimuleren dat er via het waterschap Brabantse Delta een visvijver binnen de bebouwde kom van Kruisland wordt aangelegd, waarna er mogelijk een eigen clubgebouw bij kan worden geplaatst.

Activiteit: netwerken via diverse instanties, zoals gemeente, waterschap etc.

Implementatiedatum: 31-12-2019.

Doelstelling 5: De vereniging wil nieuwe leden met een Vispas graag vasthouden.

Activiteit: Het bestuur/de penningmeester benadert daarom alle nieuwe leden om een automatische incasso af te geven. Hierdoor worden nieuwe leden doorlopend (tot wederopzegging) lid van de vereniging, ontvangen ze een nieuwsbrief en kunnen we proberen hen deel te laten nemen aan verenigingsactiviteiten. Dit is een doorlopend proces en geldt ook voor bestaande leden zonder email adres. (loopt ook nu al). Doelstelling is 75% van de leden met automatische incasso

Implementatiedatum: 31-12-2015.

Actie: is al opgepakt.

Doelstelling 6: Er wordt een beleid vastgesteld hoe om te gaan met leden die de Vispas niet afhalen.

Activiteit: Er dient minimaal 1 herinneringsbrief te worden gezonden.

Implementatiedatum: 31-12-2014.

Actie: wordt opgepakt.

Doelstelling 7: De uitvoering van betalingen en rekeningbeheer worden gescheiden.

Activiteit: in gang zetten functiescheiding door afschriften naar secretaris te sturen.

Implementatiedatum: 31-12-2014. Actie: is geregeld.

Doelstelling 8: Het bestuur benadert alle jeugdleden persoonlijk met de vraag of men aan de verenigingsactiviteiten bij de jeugd wil meedoen. Ook of men wel doorstromen naar de senioren. Activiteit: Alle jeugdleden worden benaderd. Het streven is erop gericht om per jaar minimaal 1 jeugdlid toe te voegen aan de senioren.

Implementatiedtum: 1-1-2015

Actie: er is een vragenlijst uit gegaan.

Doelstelling 9: Er zal beleid worden gemaakt om activiteiten op te zetten voor 50+vissers in onze vereniging.

Activiteit: wedstrijden, bootjeswedstrijden, forelvissen en dergelijke regelen voor de groter wordende groep 55+

Implementatiedatum: 31-12-2014. Of eerder.

Actie: gaan we dit jaar 2014 mee beginnen.

Doelstelling 10: De leden worden persoonlijk benaderd voor deelname aan ondersteunende activiteiten.

Activiteit: Het bestuur gaat alle leden benaderen met de vraag of men vrijwilligerswerk wil doen en bij een positief antwoord wordt gevraagd wat men dan wil doen. Streven is uitbreiding met minimaal 5 vrijwilligers.

Implementatiedatum: 31-12-2015.

Doelstelling 11: het bestuur vraagt de leden of men bereid is bestuurslid of commissielid te worden.

Activiteit: Bij aftreden van bestuursleden treden dan bij voorkeur leden toe die jonger zijn dan het huidige bestuur om de continuÔteit te waarborgen. Als meerdere mensen samen in een commissie iets doen dan is de continuÔteit gewaarborgd.

Streven is uitbreiding met minmaal 2 jongere leden. Definitieve versie 12 december 2013.

9

Implementatiedatum: 31-12-2015.

Actie: 10 en 11 zijn via vragenlijst opgepakt en later worden personen persoonlijk benaderd.

Doelstelling 12: Dee functies van voorzitter en secretaris worden gescheiden en uitgevoerd door 2 functionarissen.

Activiteit: het bestuur benadert kandidaten voor een van deze functies.

Implementatiedatum: 31-12-2018.

Doelstelling 13: de continuÔteit van de bestuurstaken wordt gewaarborgd.

Activiteit: bestuursleden nemen kennis van elkaars werkzaamheden of vragen hiervoor enkele vrijwilligers.

Implementatiedatum: 31-12-2014

Actie: wordt al opgepakt.

Doelstelling 14: Het aantal deelnemers aan activiteiten moet worden vergroot, met minimaal 2 man per onderdeel.

Activiteit: Dit door aandacht in de nieuwsbrief, persoonlijke gesprekken enzovoorts. Voor de zoutwater wedstrijden is speciale aandacht en door benadering zal getracht worden dit aantal weer uit te gaan breiden nu de wedstrijden aan de kust plaatsvinden. Ook andere activiteiten zoals bingo, prijsuitreiking en fietstocht etc. hebben de aandacht.

Implementatiedatum: 31-12-2015

Actie: is een doorlopend proces.

Doelstelling 15: Het bestand aan E-mailadressen wordt uitgebreid tot 75% van de leden.

Activiteit: door dit persoonlijk bij iedereen na te vragen. Er is nu al aandacht voor de nieuwsbrief maar dat lijkt niet voldoende. Iedereen zal persoonlijk worden benaderd om een E-mailadres door te geven. Bezoek aan de website en aan Facebook voor het actuele nieuws zullen nog eens extra worden benadrukt.

Implementatiedatum: 31-12-2015

Actie: heeft doorlopend de aandacht.

Doelstelling 16: Het bestuur zal alles in het werk zetten om het haventje op de huidige locatie te behouden. Dit is wel afhankelijk van verkoop van het onroerend goed.

Activiteit: Indien nodig zal de vereniging zelf bijdragen in de aankoop van weiland om het haventje te kunnen bestendigen. Verder zal gestreefd worden via de externe kanalen om het aantal visplaatsen uit te breiden. Hiervoor is langere tijd nodig en realisatie is een continu proces.

Implementatiedatum: 31-12-2015

Actie: heeft doorlopend de aandacht van het bestuur.

Doelstelling 17: Bestuur en vrijwilligers zullen via een actief sponsorbeleid bedrijven gaan benaderen om de club te sponsoren.

Activiteit Sponsoring kan via website, via prijzen voor bingo etc. of in contanten onder vermelding in de nieuwsbrief e.d. Ook kunnen potentiŽle sponsors worden genoemd op informatieborden, zoals bij ít Haantje is gebeurd. Er dienen minimaal 10 bedrijven voor sponsoring zorg te dragen.

Implementatiedatum: 31-12-2015

Doelstelling 18: Het bestuur beziet of de huidige kortingen (3 euro) aan jeugd ouder dan 14 en dames moet worden gehandhaafd.

Activiteit: bestuur legt dit voor aan de Algemene Ledenvergadering.

Implementatiedatum: 31-12-2014

Actie: is voor jeugd afgeschaft. De korting voor dames blijft in tact. Definitieve versie 12 december 2013.

10

Doelstelling 19: Jaarlijks zullen diverse mogelijkheden voor het (jeugd-)subsidie worden aangevraagd, en wordt het contributiebedrag bezien.

Activiteit: mogelijkheden, zoals visstoepen en subsidiemogelijkheden bij Sportvisserij Nederland worden bezien. Voor de jeugd zal subsidie worden aangevraagd bij Sportvisserij Zuidwest Nederland en bij de Gemeente Steenbergen, zolang als deze mogelijkheden blijven bestaan. De contributie is laag en zal alleen worden aangepast als bijdragen aan Sportvisserij Nederland en Zuidwest Nederland omhoog gaan. Per 1-1-2014 wordt de contributie met 2 euro verhoogd.

Implementatiedatum: 31-12-2014

Actie: doorlopend proces.

Doelstelling 20: Sportvissers zullen vaker en beter worden gecontroleerd en worden aangesproken op afwijkend gedrag en het achterlaten van allerlei rommel.

Activiteit: Voor de controle stelt het bestuur meerdere mensen aan, in ieder geval uitbreiding met 1 controleur.

Implementatiedatum: 31-12-2014

Actie: Henk Palings wordt 2e verenigingscontroleur

Doelstelling 21: De accommodaties van de Kruisweel zullen door meerdere personen worden gemaaid.

Activiteit: er zal minimaal 1 persoon worden opgeleid om mee te maaien.

Implementatiedatum: 31-12-2014

Actie: Henk Paling gaat mee maaien.

Doelstelling 22: Het bestuur zal er regelmatig om aandringen om 1x in de 5/6 jaar visserijkundige onderzoeken te doen in de Cruyslandse kreken en Mark en Vliet. Dit om een gezonde visstand te waarborgen.

Activiteit: Op basis van de uitkomst zal visuitzet worden bezien, samen met de georganiseerde sportvisserij, zoals Sportvisserij Zuidwest Nederland. De bedoeling is dat een dergelijk onderzoek elke 5/6 jaar plaatsvindt, voor de eerstvolgende maal per 31-12-2016.

Voor uitzet van karper is al een verzoek weggedaan en gehonoreerd, zodanig dat er vervangingsinvesteringen plaatsvinden in karper (nieuwe ter compensatie van overleden karper). Mocht het in de toekomst zo worden dat door de vereniging water wordt beheerd dan zal de visstand continue worden gevolgd.

Implementatiedatum: 31-12-2017

Actie: doorlopend proces.

Doelstelling 23: de website zal compleet worden vernieuwd.

Activiteit: Nieuwe website bouwen.

Implementatiedatum: 31-12-2015 Definitieve versie 12 december 2013.

11

Tijdsfasering:

 31-12-2014: Bezien kortingen; meer jeugd bij jeugdactiviteiten en betere doorstroming jeugd. Wedstrijden 55+ voor iedereen. Beleid formuleren voor leden die de pas niet afhalen. Functiescheiding penningmeester. Subsidie aanvragen. Meerdere bestuursleden doen promotie/netwerken.

 01-07-2015 Meerdere bestuurders naar buiten toe treden; besluit Koninklijke erkenning

 31-12-2015: meer visstoepen aan de kreken; werving nieuwe vrijwilligers en bestuursleden. Verhoging aantal deelnemers activiteiten. Duidelijkheid haventje. Betere en meer sponsoring; verbetering website; meer automatische incasso en e-mailadressen; Meer controle en beter maaien

 31-12-2017: nieuw visserijkundig onderzoek.

 31-12-2018: splitsing voorzitter en secretaris

 31-12-2019: visvijver in dorp met eventuele eigen accommodatie.

Rien Luijks, bijgewerkt per 28 februari 2014